Retouner à la page d'accueil du site des Etudes Roussillonnaises, Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes

 

Pere BENITO I MONCLUS ( Docteur en géographie et histoire médiévale de l'Université de Barcelone, chercheur associé au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris I-Sorbonne (L.A.M.O.P.) )Bibliographie de Pere BENITO I MONCLUS

 

Thèse (mai 2001) 
-          Senyoria de la terra i tinença pagesa. Estudi sobre les relacions agràries al comtat de Barcelona de la fi dels sistemes d’explotació dominical als orígens de l’emfiteusi (segles XI-XII)

 
Projet de recherche postdoctoral (1 septembre 2005 – octobre 2008)
-          “Fams, caresties i crisis de mortalitat a l’Occident medieval (segles XI-XIII)“ au L.A.M.O.P.(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, UMR 8589 CNRS-Université de Paris I), chercheur principal Laurent FELLER.

 
PUBLICATIONS
Articles

 Senyoria i tinença pagesa (segles XI-XIII) 
-          Pere Benito Monclús, Violències feudals i diferenciació social pagesa. Els homes de Sant Marçal del Montseny a Vilassar i Argentona a la segona meitat del segle XII, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 37 (Mataró, abril, 1990), pp. 15-27.
-          Pere Benito Monclús, Els homes de Sant Pol del veïnat del Sant Crist. Gènesi, evolució de l’habitat i estructures dominicals d’un antic veïnat de Vilassar, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 41 (Mataró, octubre, 1991), pp. 14-24.
-          Pere Benito Monclús, L’obertura al mar d’una societat feudal. La gènesi dels primers veïnats marítims de la comarca del Maresme: Vilassar, 1400-1550, Els qüaderns de Singladures, 1 (Vilassar de Mar, març, 1992), pp. 5-10; “En el umbral de la modernidad”, Valencia, Generalitat Valenciana - Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 721-732.
-          Pere Benito Monclús, “Hoc est breve...”. L’emergència del costum i els orígens de la pràctica de capbrevació (segles XI-XIII), Sánchez Martínez, Manuel (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 1993, pp. 3-27.
-          Pere Benito Monclús, Santa Cecília de Montserrat i els capbreus de 1259 i 1334: Aproximació a l’estructura d’un domini territorial monàstic, Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (1994), pp. 35-70.
-          Pere Benito Monclús, La renda de la terra als llocs del domini reial del comtat de Barcelona: notes al capbreu de 1151, XVº Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas. Tomo I, volumen 4 [El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)], Saragossa, Gobierno de Aragón - Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 23-35.
-          Benito i Monclús, Pere; Kosto, Adam J.; Taylor, Nathaniel L.: Three Typological Approaches to Catalonian Archival Evidence, 10–12 centuries, Anuario de Estudios Medievales, 26/1 (1996), pp. 43-88.
-          Pere Benito Monclús Contractes agraris i tinença de la terra, Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 2 [La formació de la societat feudal. Segles VI-XII], Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1998, pp. 228-229.
-          Pere Benito Monclús, Els habitants de Vilassar enfront de la senyoria arbitrària dels Sant Vicenç (1229). Un document inèdit procedent de l’antic Arxiu del Marquesat de Moja conservat a la Biblioteca de Catalunya, Ipsa Arca, 1 (febrer 1999), pp. 40-47.
-          Pere Benito Monclús, El plet dels homes francs de Sarrià (1258). Crisi i pervivència de l’alou pagès a la Catalunya Vella, Les sociétés meridionales a l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-XIIIe siècle), Toulouse, CNRS - Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1999, pp. 71-79.
-          Pere Benito Monclús, Clergues “feudataris”. La disgregació del patrimoni de la seu de Barcelona i els orígens del sistema beneficial (1091-1157), Anuario de Estudios Medievales, 29 [Estudios dedicados a la memoria de la Dra. Regina Sainz de la Maza] (Barcelona, 1999), pp. 105-119.-          Pere Benito Monclús, Els “clamores” de Sant Cugat contra el fill del Gran Senescal i altres episodis de terrorisme nobiliari, Anuario de Estudios Medievales, 30/2 (2000), pp. 851-886.
-          Pere Benito Monclús, En els marges de la senyoria. Alous monàstics i pagesos dins de jurisdiccions baronials (1160-1230), V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai, Barcelona, l’Avenç, 2000, pp. 311-320.
-          Pere Benito Monclús, La justícia de Sant Cugat (1231-1260), XLII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Sant Cugat del Vallès. 23-25 d’octubre de 1998, Sant Cugat del Vallès, Arxiu Nacional de Catalunya, 2000, pp. 169-177.
-          Pere Benito Monclús, Poder i societat al Maresme medieval: els Sant Vicenç (1022-1271), L’arquitectura militar medieval. Actes de les Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, del 13 al 30 d’octubre de 1999, Mataró, Grup d’Història del Casal, 2000, pp. 25-35.
-          Pere Benito Monclús, La formació de la gran tinença pagesa i la creació del mas com a estructura senyorial (segles XII-XIII), M.T. Ferrer i Mallol; J. Mutgé i Vives; M. Riu i Riu (eds.), El mas català durant l’Edat Mitjana i la moderna (segles IX-XVIII). Aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropològics. Actes del Col·loqui celebrat a Barcelona del 3 al 5 de novembre de 1999), Barcelona, CSIC, 2001, pp. 103-124.
-          Pere Benito Monclús, Senyoria de la terra i tinença pagesa. Estudi sobre les relacions agràries al comtat de Barcelona de la fi dels sistemes d’explotació dominical als orígens de l’emfiteusi (segles XI-XIII), Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics,  13 (2002), pp. 149-158.
-          Pere Benito Monclús, L’heretament d’Adelaida de Sant Vicenç en favor del seu fill Guadall Guillem (1095), L’organització de l’espai i models de poblament. II Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Actes (del 20 d’octubre al 17 de novembre de 2001), Mataró, Grup d’Història del Casal, 2003, pp. 145-148.
-          Pere Benito Monclús, De la remença als mals usos: l’asserviment de la pagesia a la Catalunya Vella (segles xii-xiii) i el naixement d’una nova servitud, Revista d’Història Medieval, 15     (València, Universitat de València, 2005). 2. Fams i caresties 
-          Pere Benito Monclús, Fams atroces a la Catalunya de l’any 1000, Actes del Congrés Internacional Gerbert d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil·leni. Vic-Ripoll, 10-13 de novembre de 1999, Vic, Eumo Editorial, 1999, pp. 189-207.
-          Pere Benito Monclús, “Et hoc facimus propter necessitatem famis...” Possibilitats de les fonts documentals catalanes per a l’estudi de les crisis alimentàries dels segles X-XIII, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25 [Homenatge a la professora Dra. Maria Josepa Arnall i Juan]” (2003-2004), pp. 39-62.
-          Pere Benito Monclús, Entre la beneficencia y la “familiaritas”: la contratación del“victum et vestitum” en los monasterios catalanes durante los siglos XI-XIII. Una respuesta institucional alternativa ante el hambre como problema social, Anuario de Estudios Medievales, 34/1 (Barcelona, 2004), pp. 3-29.
-          Pere Benito Monclús, Crisi i reforma del règim econòmic intern de les comunitats monàstiques benedictines. Les “Consuetudines” de Sant Cugat del Vallès (circa 1223) com a model dins  la província Tarraconense, Abadies, cartoixes, convents i monestirs. Aspectes demogràfics, socioeconòmics i culturals de les comunitats religioses (segles XIII al XIX). XXII Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma, del 19 al 21 de novembre de 2003, Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 2004, pp. 225-242.
-          Pere Benito Monclús, De la guerra de l’Empordà (1128) a la mortaldat de 1131: gènesi, extensió i extinció d’una fam. Per a una història de les crisis alimentàries a la Catalunya medieval, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26 [Homenatge a la professora Dra. Carme Batlle i Gallart]” (2005), pp. 169-180.
-          Pere Benito Monclús, Morir de fam a l’Edat Mitjana davant la indiferència de parents i amics. Conseqüències extremes de les caresties dels segles XI-XII en la societat rural catalana, Jordi Bolós; Antonieta Jarne; Enric Vicedo (eds.), Condicions de vida al món rural. V Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2006, pp. 95-114.
-          Pere Benito Monclús, Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la Baixa Edat Mitjana. El debat sobre “les crisis de la crisi, Recerques. Història. Economia. Cultura, 49 (2004), pp. 179-194.
-          Pere Benito Monclús, Caresties greus, èxode i persistència de la carestia als comtats de Barcelona, Osona i Manresa durant l’etapa de govern de Ramon Borrell (996-1017) (publicació en curs). 3. Església i religiositat (segles XIII-XV)  
-          Pere Benito Monclús (amb Garrigós Cabezas, Helena): La moral sexual de clergues i laics a les parròquies del Maresme a partir de les visites pastorals (1305-1447), Acta historica et archaeologica Mediaevalia, 11-12 (1990-1991), pp. 345-400.
-          Pere Benito Monclús, Sequeres, tempestes i maleficis: el poder intercessor dels Sants Màrtirs, Vilassar i els Sants Màrtirs, Vilassar de Dalt, Parròquia de Sant Genís, 1991, pp. 73-82.
-          Pere Benito Monclús, Le clergé parroissial du Maresme (évêché de Barcelone) d’après les visites pastorales (1305-1447). Recherches sur le thème du concubinage, Bonnassie, P. (Ed.), Le clergé rural dans l’Europe Médiévale. Actes des XIIIèmes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran. 6-9 septembre 1991, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1995, pp. 187-203.
-          Pere Benito Monclús, Religiositat popular: de l’ortodòxia a la persecució, Historia, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 3 [La forja dels Països Catalans. Segles XIII-XV], Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 330-331.
-          Pere Benito Monclús, La parròquia: territori, homes i drets, Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 2 [La formació de la societat feudal. Segles VI-XII], Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1998, pp. 274-275.
-          Pere Benito Monclús, La submissió del comte Hug IV d’Empúries i de la noblesa emporitana a l’Església de Girona (1226-1229): una repercussió de la croada albigesa liderada per Lluís VIII, rei de França, a Catalunya, Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la CCEPC. Vic, 20 i 21 de febrer de 2004, Valls, CCEPC – Institut Ramon Muntaner – Universitat de Vic – Cossetània edicions, 2005, pp. 139-154.

 edició i catàlegs de fonts d’època medieval 
-          Pere Benito Monclús, Documentació medieval sobre Cervera dins la col·lecció Joan Gili conservada a la Houghton Library, Harvard University, Miscel·lània Cerverina, 13 (1999), pp. 215-223.
-          Pere Benito Monclús, L’alou del monestir de Sant Pol a la marina del comtat de Barcelona (996). Un document inèdit localitzat dins la col·lecció Joan Gili conservada a la Houghton Library, Harvard University, “Ipsa Arca”, 3 (2000), pp. 28-32.
-          Pere Benito Monclús, Catàleg de la documentació en paper del fons del Marquesat de Moja de la Biblioteca de Catalunya referent als castells i jurisdiccions de Vilassar i Sant Vicenç, Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt (publicació en curs).

     
Livres
 -          Pere Benito Monclús, Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447), Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 1992, 383 pp.
-          Pere Benito Monclús, Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII), Barcelona, Institució Milà i Fontanals – Consell Superior d’Investigacions Científiques, 2003 [sèrie “Anejos” del “Anuario de Estudios Medievales”, núm. 51], 831 pp. [edició tesi doctoral].
-          Gaspar Feliu i Josep M. Salrach (dirs.); M. Josepa Arnall i Ignasi Baiges (coords.); Pere Benito, Rafael Conde, Victor Farías, Lluís To, Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Barcelona, Fundació Noguera, 1999, 3 vols., 1660 pp.
-          Hipólito Rafael Oliva Herrer; Pere Benito Monclús (coord.), Crisis agrarias y crisis de subsistencia en la Edad Media, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2006 (publicació en curs)

 Chapitres de livres
 -          Flocel Sabaté (dir); Pere Benito; Francesc Closa; Montserrat Corberó; Mercè Gras; Valentí Gual, Història de Vilanova del Camí, Ajuntament de Vilanova del Camí, 2003, cap. “Història medieval”, pp. 91-205.
-          Pere Benito Monclús, “Vilassar. Història Gràfica”, Vilassar de Mar, Oikos Tau, 1994, pp. 85-112.


  

 - Revue fondée en 1951 par Pierre PONSICH, Anny de POUS, Marcel DURLIAT. - Siège social : 2 rue des abreuvoirs. 66000. Perpignan.
- Direction de la revue (1e et 2e séries) : Pierre PONSICH (1951-1999), Claire PONSICH (depuis 2000).
- Direction de la revue (3e série) : direction@etudesroussillonnaises.com ou - claire.ponsich@gmail.com
(46 rue Voltaire. 94 190. Villeneuve Saint-Georges).
- Responsable multi-médias : Nicolas Ponsich webmestre@etudesroussillonnaises.com.